План роботи методичного об’єднання вчителів фізичної культури на 2017 – 2018 н. р.

Науково-методична проблема, над  якою

працюватиме методичне обєднання  протягом

2017 – 2018 н. р. 

« Поєднання традиційних і сучасних педагогічних форм та методів роботи у навчально-виховному процесі на уроках фізичної культури як шлях до забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти»

« Впровадження сучасних педагогічних технологій, Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти – один з головних факторів формування педагогічного успіху вчителя фізичної культури» 

   Основні напрямки роботи методоб’єднання вчителів фізичної культури:

 • забезпечення державних вимог щодо рівня освіти учня;
 • підвищення професійної компетентності вчителів фізичної культури;
 • впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм і методів навчання;
 • забезпечення безперервного удосконалення якості викладання, підвищення рівня проведення уроків;
 • організація позакласної роботи з обдарованими дітьми;
 • створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учнів;
 • виховання потреб до навчання у продовж усього життя, свідомого ставлення до навчальної праці;
 • фізичний розвиток учнів, виховання позитивних рис характеру.

       Основними завданнями методичного обєднання є:

 • підготовити вчителів до реалізації змісту нового державного стандарту повної загальної середньої освіти, нових навчальних програм;
 • рівень інформаційної компетентності вчителів шляхом оволодіння інноваційними та інформаційними технологіями.

 

І. Вступ

        Методична робота з вчителями фізичної культури спрямована на   стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного вчителя. Провідною формою організації  науково-методичної роботи у школі є шкільне методичне об’єднання вчителів фізичної культури.

Шкільне методичне об’єднання вчителів фізичної культури протягом 2016-2017 н. р. працювало над проблемою підвищення ефективності уроків фізичної культури на основі впровадження нових педагогічних технологій навчання та активізації виховного впливу уроків фізичної культури і позашкільних заходів на особистість учня.

Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей з метою гармонійного формування її особистості та розвитку активної життєдіяльності.

Матеріал базової програми спрямований на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих завдань на уроках фізичної культури.

Учитель за допомогою всіх форм  навчальної роботи повинен закласти  фундамент фізичної культури та вказати учневі шляхи оволодіння необхідними знаннями, навичками й уміннями, методичного розвитку фізичних якостей потрібний для зміцнення  здоров’я, забезпечення здорового способу життя, активної праці, а юнакам –   підготовки   до служби в армії.

Виконання фізичного виховання ведеться з урахуванням найбільш сприятливих вікових і анатомо-фізіологічних періодів у вихованні та  розвитку фізичних якостей учнів.

Програма побудована на принципі приорітетного та варіативного використання фізичних вправ, що створює можливість учителю творчого планування та доповнення навчального матеріалу з урахуванням особливостей учнів та умов проведення уроків.

Програма для кожного класу складається з навчального, приорітетного матеріалу для формування теоретико-методичних знань, практичних навичок та умінь і методика розвитку фізичних якостей, матеріалу для обов’язкового повторення і домашніх завдань, контрольних нормативів і вимог фізичної підготовленості школярів.

 • провести вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителів, які запроваджують ефективні технології навчання та виховання, презентувати досвід в електронних та друкованих фахових виданнях, професійних конкурсах;
 • забезпечити якісну підготовку учнів для участі у змаганнях різного рівня;
 • активізувати позакласну роботу з фізичної культури ( участь в акціях, предметні тижні, гурткова робота, тощо);
 • створити умови для подальшої роботи вчителів щодо самоосвіти та самовдосконалення;
 • виховання фізичної культури, любові до спорту, патріотизму, толерантного ставлення до інших народів, поваги до культурних цінностей різних регіонів і країн світу.

У контексті реформування та модернізації шкільної освіти вчитель повинен готувати людину, здатну бути активною, творчою та ефективною в національному та глобальному демократичному просторі. Це висуває певні вимоги щодо організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, потребує застосування новітніх інтерактивних технологій, які передбачають розробку комплексних програм взаємодії вчителя та учнів у навчальному процесі. Інноваційні педагогічні технології дають можливість учневі оволодіти важливим уміннями самопізнання, саморозвитку, самореалізації. Щоб забезпечити результативність навчального процесу в інноваційному                                     режимі, реалізувати компетентнісно-орієнтований підхід до виховання та навчання учнів через оновлення змісту освіти, необхідно створити сприятливі умови для розвитку педагогічної творчості вчителів та гармонійного розвитку вчителів.

 

ІІ. Підвищення фахового і методичного рівня

членів методичного обєднання

           Самоосвіта  вчителя  –  запорука педагогічної творчості.

Науковий аналіз психолого-педагогічних праць, державних програм та інших документів щодо педагогічної діяльності вчителя і його професійної підготовки дав змогу виявити сучасні вимоги до професійної компетентності вчителя, довести значущість його професійного самовдосконалення щодо реалізації вимог  до педагогічної праці у світлі нових освітніх орієнтацій. Визначаємо, що спрямованість на професійне самовдосконалення      визначається розвитком у вчителя мотивації досягнення успіху у професійній діяльності, діловою спрямованістю, вміння аналізувати  власну педагогічну діяльність. Сучасні зміни  методології шкільної освіти вимагають відповідних змін у професійній підготовці вчителів фізичної культури посилення її гуманітарної спрямованості, що зумовлено фізичним розвитком учнів.

Професійне самовдосконалення розглядається як свідома професійна діяльність учителя в системі його непереривної педагогічної освіти, яка спрямована на підвищення фахового рівня вчителя.

Професійна самоосвіта  –  це  систематична і цілеспрямована освітня діяльність вчителя, мета якої полягає у задоволенні суспільних  потреб освіти учнів, подолання суперечності між темпами застаріння знань та темпами їх оновлення.

З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти і науки розробило методичні рекомендації щодо навчально-виховного процесу та викладання предметів, які обов’язково мусять враховувати вчителі фізичної культури. Проте немає меж вдосконаленню прийомів та методів спільної роботи вчителів та учнів.

На результати самоосвіти позитивно впливає науково обгрунтоване планування. Тому пропонуємо план самоосвіти.

Основним організаційно-педагогічним принципом фізичного виховання учнів на основі програм є дефиренційоване використання засобів фізичної культури на заняттях зі школярами різної статі та віку, ступенів фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості.

Методичне об’єднання вчителів фізичної культури обізнане з метою та завданням програми фізичної культури. Програма виконується у всіх класах, дотримуються вимоги до критеріїв оцінювання здобутків учнів.

В минулому 2016-2017 навчальному році було проведено всі заплановані заходи, семінари-навчання вчителів фізичної культури, в якому приймали участь всі вчителі методоб’єднання.

У новому 2017-2018 навчальному році вчителі працюватимуть над проблемою: «Впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес на уроках фізичної культури як шлях до забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти».

Методичне об’єднання вчителів фізичної культури і надалі проводитиме різні заходи з метою пропаганди здорового способу життя та занять спортом.

 1. Моє кредо.
 2. Моя методична картка.
 3. Підвищення фахового та методичного рівня шляхом самоосвіти:
 • Ознайомлення з нормативною базою з фізичної культури. Опрацювання методичної літератури.
 • Проблема, над якою я працюю.
 • Поповнення банку розробок конспектів уроків, позакласних заходів.
 • Розробка методичних порад та рекомендацій.
 • Проведення семінарів-практикумів для молодих спеціалістів та вчителів не за фахом.
 • Участь у районних та обласних змаганнях , конкурсах.
 • Вивчення передового педагогічного досвіду.
 • Проведення відкритих уроків, презентацій, змагань.
 • Продовжувати вдосконалювати наповнюваність та зміст портфоліо.
 • Приділяти більше уваги підготовці учнів до змагань, конкурсів.
 1. Підвищення наукового рівня:
 • З метою підвищення теоретичної і методичної підготовки вчителів забезпечити проходження курсів, підвищення кваліфікації.
 • Участь у роботі методичного об’єднання вчителів фізичної культури.
 • Виступи на педагогічних радах, семінарах.
 1. Підвищення психолого-педагогічного рівня.
 2. Підвищення культурологічного рівня:
 • Проведення відкритих виховних заходів.
 • Проведення тижня фізичної культури в школі.

Самоосвіта вчителя – необхідна умова ефективності педагогічної діяльності. Як справедливо вважав К. Д. Ушинський, вчитель живе до тих пір, поки він вчиться, як тільки він перестає вчитися, в нім вмирає вчитель. Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає. А хто не хоче відставати, мусить рухатися     вперед, і не зупинятися , досягнувши вершини, а підійматися вище.» У цьому полягає основна місія сучасного вчителя . Вже недостатньо бути на уроці та поза ним актором, режисером, діловодом, деригентом, дипломатом, психологом, новатором і компетентним фахівцем.

Модель сучасного  вчителя передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатним постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Ті якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються у щоденній вчительській праці.

ІІІ. Тематика і графік засідань методоб’єднання

Перше засідання

Теоретичний семінар на базі Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

 1. Про підсумки минулого 2016-2017 навчального року вчителів фізичної культури з впровадження Державного стандарту базової, повної середньої освіти і завдання по організації навчально-виховного процесу 2017-2018 н. р.

Голова методоб’єднання

 

 1. Обрання нового голови  методоб’єднання  вчителів  фізичної  культури.

 

Голова методоб’єднання

 

 1. Ознайомлення з інструктивно-методичними рекомендаціями МОН « Про вивчення фізичної культури у 2017-2018 н. р. »

Голова методоб’єднання

 

 1. Про затвердження плану роботи на 2017-2018 н. р.

 

 Голова методоб’єднання

 

    Друге засідання

Семінар практикум на базі Виноградівської  ЗОШ І-ІІІ ст. № 8

Січень 2018

Тема семінару: “Шляхи  професійного та особистого становлення молодого вчителя”

1.Ознайомлення з історією та структурою школи.

Адміністрація школи

2.Майстер-клас з молодими спеціалістами.

Вчитель Григорович І.О.

3.Обговорення уроку та системи роботи вчителя.

Рада методоб’єднання вчителів фізкультури

4.Про проведення районних змагань з різних видів спорту.

Голова методоб’єднання

5.Ознайомлення з новинками методичної літератури та розпорядження РМК.

Голова методоб’єднання

 

Третє засідання

Травень  2018

Тема семінару: “ Підведення підсумків участі учнів ЗНЗ у районних та обласних змаганнях, конкурсах. Шляхи підвищення результативності

 1. Аналіз фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за 2017-2018 н. р.

Голова методоб’єднання

 

 1. Виконання плану роботи методичного об’єднання за 2017/2018 н. р.

Голова методоб’єднання

 

 1. Обмін думками та пропозиції щодо складання плану роботи на наступний навчальний рік.

Голова методоб’єднання

 

ІV. Вивчення, узагальнення та поширення передового                          педагогічного досвіду.

         Передовий педагогічний досвід – це діяльність педагога, яка забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу шляхом використання оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання, нових систем навчання і виховання або вже відомих форм, методів, прийомів, засобів роботи на основі їх вдосконалення.

З метою впровадження елементів в свою роботу всім вчителям пропонується опрацювати публікацію в фахових журналах і газетах, психолого-педагогічних виданнях. В методичних кабінетах та центрах нагромаджено великий обсяг матеріалів з досвіду роботи вчителів-новаторів, якими можуть скористатися вчителі. Активна робота в районних семінарах дає можливість обміну досвідом роботи між вчителями. Під час фронтальних і тематичних перевірок шкіл часто виявляють цікаві родзинки в роботі вчителів, які варті поширення серед колег.

Продовжити роботу над розробками комплектів матеріалів з досвіду роботи по вивченню окремих тем та розділів.

Презентація методичних розробок та рекомендацій з досвіду роботи вчителів, що атестуються, приймають участь у конкурсах, обласних семінарах.

 

 1. Інноваційні технології в процесі викладання легкої атлетики.

Вчитель Ваш Й. С.

 1. Нетрадиційні форми і методи роботи на уроках фізичної культури.

Вчитель Григорович І. І.

 

 1. Презентація методичних розробок та рекомендацій з досвіду роботи вчителів, що атестуються, приймають участь у конкурсах, обласних семінарах.

 

V. Робота з вчителями початківцями

 

Молодий спеціаліст стає хорошим учителем перш за все, завдяки обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективів.

 

В умовах реформування національної системи в Україні винятково важливого значення набуває систематична робота з молодими педагогічними працівниками.

Реалізується вона різними шляхами, але основним є організація і проведення на належному рівні методичної роботи. Методична робота здійснюється практично постійно і найбільш повно враховує запити та потреби педагогічних працівників. А саме :

 

 1. Організувати роботу школи молодого вчителя

Керівник РМО

 

 1. Скоординувати роботу по призначенню наставників вчителів-початківців

Керівник РМО

 

 1. Організувати індивідуальну та групову роботу з вчителями-початківцями

Керівник РМО

 

 1. Організувати дні відкритих дверей для вчителів-початківців на базі

Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, Виноградівської гімназії, Чорнотисівської ЗОШ І-ІІІ ст., Оноцької ЗОШ І-ІІІ ст.

 

 1. Організувати огляд – виставку дидактичного, методичного, роздаткового матеріалу «Для вчителів – початківців», участь у районних семінарах-практикумах, нарадах.

Керівник  РМО

 

Залишити відповідь